ปีงบประมาณ

19,516 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2565

รายละเอียด

59,381 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2565

รายละเอียด

316 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2565

รายละเอียด

404 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2565

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 23/01/2022
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.34 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน0.49 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง9.30 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์46.95 %
ปีงบประมาณ 2564
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C32.15 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride33.97 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol36.96 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL40.29 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL33.13 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria73.66 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา48.39 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า47.77 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C57.25 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ11.3 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ11.97 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride40.11 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol42.88 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL47.22 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL39.72 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ21.23 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ12.74 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ15.04 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ16.07 %
ปีงบประมาณ 2565
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C44.06 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride42.06 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol42.72 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL50.91 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL41.78 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria77.41 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา75.16 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า63.51 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C74.37 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ32.97 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ34.02 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride55.02 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol56.23 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL60.57 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL54.88 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ39.41 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ28.41 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ32.54 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ27.01 %