ปีงบประมาณ

19,905 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2565

รายละเอียด

59,802 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2565

รายละเอียด

752 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2565

รายละเอียด

1,057 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2565

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 27/05/2022
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.32 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน0.59 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง9.57 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์45.16 %
ปีงบประมาณ 2564
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C32.22 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride34.01 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol37.02 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL40.37 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL33.15 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria73.80 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา48.32 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า47.90 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C57.15 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ12.61 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ12.98 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride39.98 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol42.81 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL47.19 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL39.59 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ18.95 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ11.16 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ14.13 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ16.19 %
ปีงบประมาณ 2565
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C25.85 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride23.96 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol25.11 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL34.82 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL23.50 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria71.74 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา46.40 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า45.27 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C61.90 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ8.85 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ9.57 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride34.58 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol36.78 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL44.00 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL34.28 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ33.59 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ22.90 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ27.36 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ20.52 %