ปีงบประมาณ

19,654 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2565

รายละเอียด

60,229 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2565

รายละเอียด

132 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2565

รายละเอียด

182 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2565

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 08/12/2021
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.31 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน0.47 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง10.03 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์47.53 %
ปีงบประมาณ 2564
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C24.21 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride23.45 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol26.57 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL38.83 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL22.27 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria69.97 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา47.67 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า41.98 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C56.48 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ11 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ11.69 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride30.61 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol34.72 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL45.57 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL29.98 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ21.79 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ13.14 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ15.41 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ16.34 %
ปีงบประมาณ 2565
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C71.32 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride70.94 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol71.64 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL76.18 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL70.81 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria86.33 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา89.99 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า83.24 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C88.02 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ78.3 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ78.86 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride79.01 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol79.96 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL81.91 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL79.00 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ46.91 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ31.44 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ35.47 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ29.55 %