ปีงบประมาณ

22,144 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2567

รายละเอียด

62,426 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2567

รายละเอียด

796 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2567

รายละเอียด

1,515 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2567

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 26/05/2024
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.36 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน1.03 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง11.42 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์41.28 %
ปีงบประมาณ 2566
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C17.17 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride15.02 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol16.78 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL25.32 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL14.34 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria55.74 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา28.98 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า37.86 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C58.89 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ12.4 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ12.28 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride22.93 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol25.18 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL34.60 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL22.32 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ14.95 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ9.06 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ12.43 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ12.43 %
ปีงบประมาณ 2567
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C27.01 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride28.74 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol31.17 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL40.88 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL28.15 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria66.45 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา46.94 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า47.14 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C64.16 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ11.29 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ12.66 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride34.81 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol37.47 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL47.21 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL34.32 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ45.10 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ16.81 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ19.17 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ17.13 %