ปีงบประมาณ

22,167 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2567

รายละเอียด

62,427 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2567

รายละเอียด

838 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2567

รายละเอียด

1,577 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2567

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 13/06/2024
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.36 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน1.03 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง11.40 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์41.13 %
ปีงบประมาณ 2566
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C17.17 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride15.02 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol16.77 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL25.32 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL14.34 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria55.73 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา29.01 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า37.85 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C58.96 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ12.49 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ12.36 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride22.92 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol25.17 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL34.59 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL22.31 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ14.86 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ9.01 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ12.42 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ12.38 %
ปีงบประมาณ 2567
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C19.87 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride18.53 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol21.03 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL30.52 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL18.16 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria57.29 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา45.92 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า45.90 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C62.31 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ9.98 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ11.31 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride26.20 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol28.90 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL38.62 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL25.86 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ46.97 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ16.08 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ18.84 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ16.36 %