ปีงบประมาณ

22,128 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2567

รายละเอียด

62,479 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2567

รายละเอียด

698 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2567

รายละเอียด

1,316 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2567

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 14/04/2024
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.36 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน1.02 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง11.28 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์41.38 %
ปีงบประมาณ 2566
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C17.22 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride15.14 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol16.89 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL25.36 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL14.43 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria55.79 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา28.99 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า37.83 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C58.92 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ12.25 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ12.17 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride23.04 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol25.30 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL34.68 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL22.41 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ15.85 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ9.81 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ13.29 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ12.50 %
ปีงบประมาณ 2567
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C30.75 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride32.06 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol34.49 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL44.54 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL31.49 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria68.47 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา51.03 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า52.40 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C65.76 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ11.77 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ13.48 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride38.43 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol41.19 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL50.98 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL37.97 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ41.18 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ17.79 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ20.82 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ19.15 %