ปีงบประมาณ

21,583 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2566

รายละเอียด

61,177 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2566

รายละเอียด

1,464 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2566

รายละเอียด

2,028 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2566

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 28/09/2023
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.36 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน0.87 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง10.70 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์42.27 %
ปีงบประมาณ 2565
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C20.15 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride17.54 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol19.92 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL29.57 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL17.17 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria69.66 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา35.37 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า43.98 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C57.66 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ10.54 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ10.58 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride26.80 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol30.65 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL39.03 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL26.48 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ15.13 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ8.57 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ14.62 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ12.69 %
ปีงบประมาณ 2566
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C24.51 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride24.17 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol25.95 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL34.54 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL23.59 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria65.90 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา30.13 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า43.25 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C61.57 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ11.53 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ11.82 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride30.09 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol32.40 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL41.85 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL29.69 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ17.32 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ13.14 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ15.54 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ13.48 %