ปีงบประมาณ

21,138 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2566

รายละเอียด

60,664 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2566

รายละเอียด

984 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2566

รายละเอียด

1,360 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2566

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 07/06/2023
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.35 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน0.74 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง10.23 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์42.79 %
ปีงบประมาณ 2565
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C20.15 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride17.55 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol19.93 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL29.49 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL17.17 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria69.72 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา35.38 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า43.92 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C57.73 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ10.09 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ10.21 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride26.89 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol30.74 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL39.11 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL26.57 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ16.61 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ9.70 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ15.40 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ12.79 %
ปีงบประมาณ 2566
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C21.04 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride19.41 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol21.19 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL30.36 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL18.88 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria66.19 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา32.50 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า40.35 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C61.17 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ10.4 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ10.7 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride27.82 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol29.98 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL39.62 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL27.54 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ22.55 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ17.39 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ19.76 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ16.76 %